FUJI ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD.

กลุ่ม ฟูจิ อิเลคทริค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2466 ได้สร้างผลงานทางด้านพื้นฐานทางอุตสาหกรรมและทางสังคมไปอย่างกว้างขวางทั่วโลก และด้วยเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้ากำลังชั้นนำของทางฟูจิ อิเลคทริคสามารถพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีพลังงานได้ บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2538 ในฐานะบริษัทสาขาที่ดูแลในด้านการขายและการตลาดในประเทศไทย บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค (ประเทศไทย) มุ่งเน้นในด้านผลิตภัณฑ์และการแก้ปัญหาในประเทศไทย ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างสรรค์พลังงาน การประหยัดพลังงาน และการจัดการพลังงาน ฟูจิ อิเลคทริค ได้ผลิตผลิตภัณฑ์และการแก้ไขปัญหาออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

Booth No. L1
Company name FUJI ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD.
Telephone -
Website www.th.fujielectric.com
Facebook Fanpage www.facebook.com/fujielectric.th/
Type of Business Vending Machine
Investment Budget -
Return of Investment period -
No.of Branch -
Matching